Zařízení pro odvod kouře a tepla

Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) jsou zařízení pro přirozený nebo nucený odvod kouře a tepla z budovy směrem ven. Tato zařízení jsou určena k tomu, aby během požáru udržela únikové cesty prosté kouře a minimalizovala hmotné škody.

Systémy ZOKT se skládají ze tří hlavních komponentů:

  • zařízení pro odvod kouře a tepla,
  • kouřových zástěn pro zamezení šíření kouře v budově,
  • zařízení pro přívod čerstvého vzduchu do budovy.

Součástí projektů jsou často také rozvody vzduchotechniky.

Zařízení pro přirozený versus nucený odvod kouře a tepla

Je nutné vybrat zařízení pro přirozený nebo nucený odvod kouře a tepla? Zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla jsou založena na principu přirozeného proudění horkých plynů směrem z budovy ven. Tato zařízení plní často dvojitou funkci – jako zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru nebo jako zařízení pro přirozené denní větrání za běžných podmínek. Oproti tomu zařízení pro nucený odvod kouře a tepla jsou založena na mechanickém odvodu kouře a tepla.

Kontaminace zplodinami

Tam, kde jsou rozsáhlé střešní plochy, je nezbytné zamezit šíření kouře v prostoru pod střechou uvnitř budovy. Tomu se dá zabránit instalací kouřových zástěn, které prostor účinně rozdělí na menší úseky. Tyto bariéry mohou být nainstalované napevno, automaticky spustitelné, textilní nebo prosklené. Často jsou používány ve velkých budovách typu nákupních center nebo atrií pro kontrolu šíření kouře směrem do nitra budovy.

Vrstva čistého vzduchu

Výška vrstvy dýchatelného vzduchu pod úrovní vrstvy kouře je důležitým parametrem. Je nezbytné, aby tato vrstva byla dostatečně vysoká pro zajištění průchodnosti únikových cest, ochrany hmotného majetku a také pro bezproblémové užívání budovy i při spuštění pevně nainstalovaných kouřových zástěn do co nejnižší úrovně.

Přívod čerstvého vzduchu

Dostatečný přívod čerstvého vzduchu je životně důležitý. Současně s tím, jak jsou odváděny kouř, teplo a zplodiny, musí být přiváděn vzduch čerstvý. V opačném případě může dojít uvnitř budovy k dekompresi a hrozí, že systém pro odvod kouře a tepla přestane být funkční. Přívod čerstvého vzduchu může být zajištěn zařízením pro přirozený odvod kouře a tepla, které ústí do rezervoárů kouře daleko od požáru nebo pomocí zařízení nainstalovaných nízko nad úrovní terénu, případně automatických dveří.

Další kroky

Colt Vám může pomoci s návrhem systémů pro odvod kouře a tepla. Colt nabízí kompletní technické poradenství v oblasti návrhů systémů ZOKT. Kontaktujte nás, prosím, pro bližší informace.

 

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited