Colt Caloris - světová novinka v oblasti vzduchotechniky a klimatizace

Tento inovativní klimatizační systém nastavuje nová měřítka: chlazení a ohřev pomocí účinného tepelného čerpadla, neizolovaný dvoutrubní systém je použitelný ve všech typech budov. Systém Caloris nabízí individuální klimatizační komfort na nejvyšší úrovni.

Caloris - světová novinka v oblasti vzduchotechniky a klimatizace
Colt Caloris - světová novinka v oblasti vzduchotechniky a klimatizace

Výhody

 • Kompaktní rozměry.
 • Nízká úroveň hluku a provozní náklady.
 • Jednoduchost.
 • Vysoká účinnost.
 • Nezávislé vytápění nebo chlazení různých prostor současně.
 • Využití odpadní tepelné energie chlazení.
 • Akumulace odpadní energie.

"Příliš hlučné, příliš náročné, příliš drahé..." to byly v minulosti časté důvody, proč nepoužívat klimatizační systémy. Dnes je tomu jinak, neboť existuje celá řada opravdu kvalitních klimatizačních jednotek. A společnost Colt je díky zařízení Caloris v této oblasti o několik kroků napřed. 

Klimatizační systémy by měly zajišťovat naprostý komfort pro osoby nacházející se ať v nových, nebo rekonstruovaných kancelářských budovách, školách, hotelích apod., aniž by rušily hlukem a jejich zavedení bylo mimořádně nákladné.

Caloris v podstropním provedení
Vnitřní klimatizační jednotky Caloris v podstropním provedení jsou vyráběny v různých velikostech. Jejich výška pouhých 247mm umožňuje jednotku umístit bez problémů do podhledu.

Tyto požadavky splňuje Colt Caloris

Tento inovativní klimatizační systém nastavuje nová měřítka: chlazení a ohřev pomocí účinného tepelného čerpadla, neizolovaný dvoutrubní systém, použitelný ve všech typech budov. Systém Caloris nabízí individuální klimatizační komfort na nejvyšší úrovni:
 • kompaktní rozměry,
 • nízká úroveň hluku a provozní náklady,
 • jednoduchost,
 • vysoká účinnost,
 • nezávislé vytápění nebo chlazení různých prostor současně,
 • využití odpadní tepelné energie chlazení pro vytápění jiných prostor v budově,
 • akumulace odpadní energie a odložení spotřeby na pozdější dobu.

Základními komponenty systému jsou vnitřní kompaktní jednotky a centrální tepelné čerpadlo

Pokrokové řešení Colt Caloris přichází s pouze jedním centrálním vodním okruhem ve dvoutrubkovém provedení. Základními komponenty systému jsou vnitřní kompaktní jednotky a centrální tepelné čerpadlo. Centrální vodní okruh energeticky propojuje všechny vnitřní jednotky i centrální vnější jednotku. Vodní okruh není izolován, neboť střední teplota vodního okruhu je navržena na hodnotu kolem 20°C, tedy velmi blízko teplotě vnitřního prostředí v budově. Výměna tepla vodního okruhu s okolním prostředím je výhodou, protože napomáhá stabilizovat teplotu vody v okruhu. Propojení celého systému dvoutrubkovým neizolovaným potrubím výrazně zjednodušuje instalaci a snižuje investiční náklady

Decentralizovaná vnitřní tepelná čerpadla zajišťují požadovanou teplotu v každé místnosti nezávisle na ostatních prostorách budovy. Tato tepelná čerpadla využívají centrální vodní okruh ke krytí potřeb tepla i chladu. Přitom dle aktuální potřeby využívají tepelnou energii z vodního okruhu pro vytápění nebo do vodního okruhu ukládají tepelnou energii z chlazení. Tím je umožněna interní výměna energie mezi jednotlivými prostory budovy. Prostřednictvím vodního okruhu je teplo z chlazené místnosti převedeno do prostoru, kde je aktuálně požadavek na vytápění. Typickým příkladem je vzájemná výměna potřebné energie mezi místnostmi na severní a jižní fasádě domu nebo využití odpadního tepla chlazení serverovny pro vytápění velkých kancelářských prostor. Takové přesměrování a využití tepelné energie probíhá naprosto automaticky jen na základě regulace prostorovými termostaty.

Pokrokové řešení Colt Caloris přichází s pouze jedním centrálním vodním okruhem

Kompaktní vnitřní jednotky jsou naplněny chladivem R134a, R407C nebo R410A a obsahují kompletní techniku reverzního tepelného čerpadla voda / vzduch včetně čtyřcestného ventilu. To umožňuje velmi rychlý přechod mezi topným a chladícím režimem. 

Vnitřní jednotky nejsou propojeny chladivem s centrální jednotkou ani ejsou propojeny navzájem. Energetické propojení celého systému zabezpečuje jednoduchý a bezpečný vodní okruh. Jednotlivá autonomní vnitřní tepelná čerpadla mají uzavřený chladivový okruh, maximální náplň 2,6 kg chladiva v jedné jednotce, a tím tedy nepodléhají předpisům F-GAS
(F-Plyny) a nevyžadují žádné preventivní prohlídky podle těchto předpisů, což značně zjednodušuje servisní nároky.

Tepelné čerpadlo - využití odpadní tepelné energie chlazení pro vytápění

Vnitřní klimatizační jednotka pracující v režimu vytápění nasává vzduch z místností velice tichým precizně vyváženým radiálním ventilátorem. Vzduch proudí přes kondenzátor, kde je ohříván na vyšší teplotu, která stačí k vytopení prostoru místnosti například na teplotu 35°C. Teplo je kompresorem přiváděno z výparníku, kde je odnímáno vodě centrálního okruhu. Výstupní voda má pak teplotu asi 15°C, čímž dojde k ochlazení vody v centrálním okruhu ze střední teploty 20°C například na 19°C. 

Pokud je naopak v jiném prostoru současně požadavek na chlazení, pracuje v tomto prostoru jednotka v reversním režimu. Výstupní voda z této jednotky má pak teplotu asi 25°C. Výsledkem je ohřátí vody centrálního okruhu zpět na střední teplotu 20°C.

Princip a uspořádání systému Colt Caloris

Jednotlivé vnitřní jednotky Colt Caloris pracují nezávisle podle požadavků prostor, v nichž jsou umístěny, v režimu topení, nebo chlazení. Odpadní teplo nebo chlad předávají do centrálního vodního okruhu, který umožňuje výměnu energie mezi jednotlivými prostory a dočasné uložení energie. Centrální tepelné čerpadlo pracuje pouze vyjímečně, pokud se teplota ve vodním okruhu dostane mimo stanovené rozmezí.

Tímto způsobem díky různým pracovním režimům vnitřních lokálních jednotek dochází průběžně k vyrovnávání teploty centrálního vodního okruhu směrem ke střední teplotě. Optimálním případem by byla situace, kdy by polovina jednotek pracovala v režimu chlazení a druhá polovina v režimu topení. To je situace, kdy potřeba tepla v jedné části prostorů budovy právě odpovídá potřebě chladu v jiných prostorách téže budovy. V tomto ideálním případě zůstává teplota ve vodním okruhu konstantní. Provozní náklady se potom skládají pouze ze spotřeby kompresorů a ventilátorů vnitřních jednotek a oběhového čerpadla centrálního vodního okruhu. Reálně nastává po většinu období roku smíšený provoz, při němž část vnitřních jednotek chladí a jiná část topí. Teprve pak, když většina vnitřních jednotek v létě chladí nebo v zimě topí, dochází ke zvýšení nebo snížení teploty vodního okruhu mimo oblast mezi 16 a 25°C. A teprve potom je spuštěna centrální vnější jednotka (zpravidla také tepelné čerpadlo), aby vyrovnala teplotu v okruhu zpět k neutrální teplotě. Reálné zkušenosti s provozem standardních budov ukazují, že centrální vnější tepelné čerpadlo není během roku v provozu více než 1000 hodin, z toho připadá více než 70% na chlazení v horkých dnech.

Akumulace odpadní energie a odložení spotřeby

Při vytápění a chlazení budovy by mohl nastat problém, pokud není možno odpadní energii, teplo nebo chlad spotřebovat ve stejném čase na jiném místě budovy. Tento problém řeší systém Colt-Caloris už svým základním principem. Centrální okruh energeticky propojující jednotlivé vnitřní jednotky obsahuje podstatné množství vody. Vlastní schopnost akumulace tepelné energie je totiž podstatným způsobem, jak dosáhnout zkrácení času běhu centrální vnější jednotky a dalších úspor. Voda obsažená v centrálním vodním okruhu je již sama na základě svých fyzikálních vlastností schopna podstatné akumulace tepelné energie. Systém může krýt krátkodobou potřebu tepla nebo chladu v celé budově z vlastní akumulace vodního okruhu. Nastane-li tedy v noci nebo na začátku pracovního dne obecný požadavek na vytápění budovy a všechny vnitřní jednotky odebírají teplo, dojde k poklesu teploty ve vodním okruhu až k teplotě 15°C. Centrální jednotka je spuštěna do provozu pouze až po poklesu teploty pod tuto hodnotu. V průběhu dne stoupá vnější teplota, sluneční záření procházející okny a vlastní provoz v budově produkují velké množství odpadního tepla a vnitřní prostor budovy se tak ohřívá. To má za následek, že nastává potřeba chlazení a většina vnitřních jednotek začíná odvádět odpadní teplo chlazení do vodního okruhu, čímž se zvyšuje teplota v okruhu. Teplota může stoupnout až na cca 30°C, aniž by došlo ke spuštění centrálního vnějšího tepelného čerpadla. Do vodního okruhu je naakumulována tepelná energie odpadního tepla z chlazení, aby mohla být využita v době potřeby tepla pro topení v noci nebo na začátku dalšího pracovního dne. Při vhodně navržené akumulaci je možno odložením spotřeby odpadního tepla krýt v přechodných obdobích jara a podzimu potřebu energie pouze provozem vnitřních jednotek. Schopnost tepelné akumulace centrálního okruhu je možno výrazně zvýšit přidáním dalšího vyrovnávacího zásobníku. Doplněním centrálního vodního okruhu vyrovnávacím zásobníkem o objemu jen 1000 litrů, může dojít k dalšímu podstatnému snížení provozního času centrální jednotky.

Vhodným integrováním neizolovaných trubek centrálního vodního okruhu do nosné konstrukce budovy se může tepelná akumulace vodního okruhu přibližně zdvojnásobit.

Vysoká účinnost COP

Pro všechna tepelná čerpadla je velice významným ukazatelem účinnosti reálná hodnota topného faktoru COP. Hodnota COP je poměrem mezi energií spotřebovanou klimatizačním systémem a tepelnou energií vyprodukovanou topným nebo chladícím systémem. Obecně za současných podmínek platí, že pokud je hodnota COP tepelného čerpadla vyšší než 3,5, je vytápění tepelným čerpadlem výhodnější než vytápění kondenzačním kotlem. Účinnost tepelných čerpadel výrazně ovlivňuje rozdíl teplot mezi studenou a teplou stranou, tedy rozdíl teplotních úrovní, přes který musí tepelné čerpadlo dopravit energii z jedné úrovně na druhou. Účinnost bude vyšší, pokud rozdíl mezi úrovněmi bude menší, tedy pokud studená strana nebude tak studená a teplá strana nebude tak teplá. Tomu plně odpovídá, že účinnost vnitřní jednotky Colt Caloris, která vyhřívá prostor na cca 21°C a energii získává z vodního okruhu o střední teplotě cca 20°C, je dvakrát vyšší než účinnost split-systému, který pracuje proti vnějším teplotám mezi 10 a 40°C.

Neutrální teplota vodního okruhu Colt Caloris poskytuje velkou výhodu. Provozní teplota vodního okruhu je udržována mezi 20 a 25°C, což je optimem pro všechna vnitřní tepelná čerpadla v topném i chladícím režimu.
Vnitřní tepelná čerpadla Colt Caloris dosahují hodnot COP mezi 3,7 až 6,4. Celková roční průměrná hodnota COP po započtení vlivu vnější jednotky a oběhového čerpadla je 4,3.

Tichý provoz jednotky s plně uzavřeným kompresorem

Co nejtišší provoz je základním požadavkem kladeným na všechna klimatizační zařízení. Společnost Colt využila nejmodernější konstrukci a umístila skříň kompresoru přímo do vnitřní jednotky. Kompresor je zavěšen na dvojitých tlumičích. První sadou tlumících vložek je kompresor zavěšen v plně uzavřené dvouplášťové skříni, druhou sadou je tato kompresorová skříň odizolována od tělesa jednotky. Během vývoje výrobku byl využitím vhodného tlumení minimalizován veškerý nežádoucí doplňkový hluk způsobený integrovaným kompresorem na hodnoty pohybující se mezi 0,5dB a 1,0dB vlastního příspěvku k celkovému akustickému výkonu jednotky. Skříň ventilátoru má moderní konstrukci a i díky tomu je Colt Caloris nejtišší jednotkou s tepelným čerpadlem voda/vzduch na evropském trhu.
 
Caloris - nejtišší jednotka s tepelným čerpadlem voda/vzduch na evropském trhu
Srdcem vnitřní jednotky Colt Caloris je tichý vřetenový kompresor v plně uzavřené zvukově dvojnásobně izolované skříni. Kompresor je trojnásobně uložen na tlumičích vibrací.

Tím se Colt Caloris stává velice výhodným z hlediska investičních nákladů a jeho provozní náklady patří k nejnižším mezi srovnatelnými klimatizačními systémy. Proto je možno jej doporučit pro každou plně klimatizovanou budovu s více než 10 místnostmi.
Programovatelný prostorový ovladač Colt-Caloris
Programovatelný prostorový ovladač Colt-Caloris

 

 

 

 

Celá paleta vlastností unikátního klimatizačního systému Caloris
z něj činí výhodnou alternativu současných standardních klimatizačních systémů. Jeho fyzikální princip umožňuje využít maxima odpadní energie a dosáhnout tak naprosto špičkové účinnosti. Zároveň jde o systém založený na velice jednoduchém konstrukčním principu se snadnou instalací a nenáročným servisem.

Programovatelný prostorový ovladač Colt-Caloris má velice kompaktní rozměry. Vejde se do stejné krabice pod omítku jako stěnový vypínač nebo pokojová zásuvka. Umí však vše, co od něj můžete očekávat.

 

Související informace

coolstream.cz 

V souladu s ErP
ErP

Colt nabízí širokou škálu systémů CoolStream, které jsou v souladu s nařízením EU 1253/2014 založeným na směrnici ErP 2009/125/EC.

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited