Zásady ochrany osobních údajů

1. Přehled ochrany údajů

Všeobecně

V následujícím textu je uveden jednoduchý přehled toho, jakým způsobem je nakládáno s Vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Za osobní informace jsou považovány jakékoliv údaje, které mohou být použity pro přímou identifikaci osob. Podrobné informace o ochraně údajů naleznete v níže uvedených zásadách ochrany osobních údajů.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto stránkách?

Údaje shromážděné na této webové stránce jsou zpracovávány společností Colt Group Limited („Provozovatel webových stránek“). Kontaktní údaje Provozovatele webových stránek naleznete v právním upozornění, které je povinně uvedeno na webových stránkách.

Jak údaje získáváme?

Údaje o Vás získáme, když nám je poskytnete. Tyto údaje mohou, například, zahrnovat osobní údaje, které zadáte do kontaktního formuláře. Dalším příkladem mohou být osobní údaje, které jsou automaticky shromážděny při návštěvě našich webových stránek, jako např. Vaše IP adresa.

Ostatní údaje jsou automaticky získávány našimi IT systémy při Vaší návštěvě webových stránek. Tyto údaje, které shromažďujeme jsou především data technická, například o typu prohlížeče a operačního systému, který používáte, nebo informace o času, kdy na stránku vstoupíte. Tato data jsou shromažďována automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

Podrobnější informace o údajích, které shromažďujeme, naleznete v Části 3 „Sběr údajů na naších webových stránkách“.

Jakékoliv osobní údaje, které zpracováváme z Vaší návštěvy na našich webových stránkách jsou zpracovávány Provozovatelem webových stránek na základě Vašeho souhlasu, který vyjadřujete vyplněním kontaktního formuláře. Pokud si přejete svůj souhlas odvolat, řiďte se, prosím, Částí 2, která je uvedena níže.

Na co Vaše údaje používáme?

Část údajů shromažďujeme proto, aby bylo zajištěno řádné fungování webových stránek. Jiné údaje mohou být použity k analýze chování návštěvníků na stránkách.

Jaká práva ohledně Vašich údajů máte?

Právo na přístup k osobním údajům, což znamená, že máte právo kdykoliv požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud osobní údaje byly získány a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii svých osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu osobních údajů, což znamená, že máte právo požádat o opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz osobních údajů, což znamená, že společnost musí vymazat osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) byl odvolán souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, (iii) byly vzneseny námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů, konkrétně, pokud (i) je popírána přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů je požadováno jejich zpracování pouze omezit, (iii) společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale jejich subjekt ano nebo (iv), pokud byla vznesena námitka proti zpracování, společnost může mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem subjektu osobních údajů, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na přenositelnost údajů, což znamená právo subjektu získat své osobní údaje, které poskytl společnosti se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, právo, aby společnost tyto údaje předala jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, což znamená právo podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, čímž bude způsobeno, že společnost osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy subjektu údajů nebo právy a svobodami.

Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, může každý uplatnit u společnosti buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jejího sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@cz.coltgroup.com. Dále má každý právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě našeho webu mohou být provedeny statistické analýzy Vašich zvyklostí surfování na našem webu. K tomu dochází především pomocí souborů cookies a analytických nástrojů. Analýzu Vašich zvyklostí surfování na webu provádí Provozovatel webových stránek anonymně, tzn. údaje nebudou moci být použity k Vaší identifikaci.

K této analýze můžete vznést námitky nebo jí zcela zabránit tak, že nepoužijete určité nástroje. Také můžete zablokovat soubory cookies, pokud tak učiníte, může to mít vliv na uživatelský komfort používání stránek. Podrobné informace naleznete níže v textu zásad o ochraně osobních údajů.

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatel webových stránek bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné, nakládáme s nimi v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Používáte-li tyto webové stránky, může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů. Upozorňujeme, že údaje přenášené prostřednictvím internetu (například prostřednictvím e-mailové komunikace) mohou být předmětem porušení bezpečnostních opatření. Úplná ochrana Vašich údajů  před přístupem třetích stran není možná.

Oznámení týkající se subjektu odpovědného za tuto webovou stránku

Strana odpovědná za zpracování údajů na této webové stránce je:

Colt Group Limited
Unit 12
The Briars
Waterberry Drive
Waterlooville
PO7 7YH
United Kingdom

E-mail: gdpr@de.coltgroup.com

Zrušení Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů

Mnoho operací spojených se zpracováním údajů je možné uskutečnit pouze s Vaším výslovným souhlasem. Souhlas můžete kdykoli odvolat s okamžitým účinkem. Odvolání souhlasu je dostačují prostřednictvím odeslání neformální e-mailové zprávy. Údaje (včetně osobních údajů) zpracované před přijetím Vašeho požadavku mohou být však i nadále legálně zpracovávány.

Právo na přenositelnost dat

Máte vlastnické právo na údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy automaticky doručené Vám nebo třetí osobě, ve standardním, počítačově čitelném formátu. Pokud požadujete přímé přenesení dat jinému odpovědnému subjektu, bude to možné pouze v technicky proveditelné míře.

Šifrování SSL nebo TLS

Tyto stránky využívají z bezpečnostních důvodů šifrování typu SSL nebo TLS pro ochranu přenosu důvěrných údajů, jako jsou například dotazy, které nám zasíláte jako Provozovateli webových stránek. Šifrované připojení rozpoznáte v řádku adresy prohlížeče, pokud se změní z "http: //" na "https: //" a v pruhu adresy vašeho prohlížeče se zobrazí ikona zámku.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáte, nejsou čitelné pro třetí strany.

Informace, blokování, odstranění

V souladu s platnými zákony máte právo si kdykoliv bezplatně vyžádat informace o způsobu využití kteréhokoliv z Vašich osobních údajů, které jsou uloženy, jakož i jejich původu, příjemci a účelu, pro který byly zpracovány. Máte také právo, aby tyto údaje byly opraveny, zablokovány nebo odstraněny. Za účelem získání dalších informací o způsobu nakládání s osobními údaji nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese uvedené v našem dokumentu o ochraně osobních údajů.

3. Sběr dat na našich webových stránkách

Cookies

Některé z našich webových stránek používají cookies. Soubory cookies nepoškozují Váš počítač a neobsahují žádné viry. Soubory cookies pomáhají učinit naše webové stránky uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači Vaším prohlížečem.

Většina cookies, které používáme, jsou tzv. "session cookies". "Session cookies" se smažou, jakmile zavřete prohlížeč. Ostatní soubory cookies zůstanou v paměti počítače, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookies umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě webu.

Prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby Vás informoval o používání souborů cookies pokaždé, když web navštívíte a měli jste tak při každé návštěvě webu možnost se rozhodnout, zda chcete cookies přijmout nebo odmítnout. Váš prohlížeč může být případně nakonfigurován tak, aby soubory cookies automaticky přijímal jen za určitých podmínek, nebo je vždy odmítl nebo automaticky soubory cookies mazal při zavírání prohlížeče. Zakázání souborů cookies může omezit funkčnost tohoto webu.

Soubory cookies, které jsou nezbytné pro funkčnost elektronické komunikace nebo pro poskytování určitých funkcí, které chcete používat, jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookies pro to, aby zajistil optimální službu bez technických chyb. Jsou-li ukládány i jiné typy souborů cookies (například ty, které se používají k analýze Vašeho chování na webu), bude s nimi zacházeno dle samostatných pravidel uvedených v tomto dokumentu o ochraně osobních údajů.

Soubory protokolu na serveru

Automaticky shromažďujeme a uchováváme informace v souborech protokolu, které nám Váš prohlížeč automaticky zasílá. Jsou to:

  • typ a verze prohlížeče,
  • používaný operační systém,
  • URL uživatele,
  • název hostitele přístupového počítače,
  • čas požadavku serveru,
  • IP adresa.

Tato data nebudou sloučena s údaji z jiných zdrojů.

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, shromáždíme údaje uvedené ve formuláři (včetně osobních údajů) včetně poskytnutých kontaktních údajů, abychom mohli odpovědět na Vaše otázky nebo případně otázky, které budou následovat. Tyto informace nesdílíme bez Vašeho svolení.

Souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu je dostačují prostřednictvím odeslání neformální e-mailové zprávy. Údaje  zpracované před přijetím Vašeho požadavku mohou být však i nadále legálně zpracovávány.

Zadané údaje (včetně osobních údajů) uchováváme ve formuláři kontaktů po dobu, dokud nepožádáte o jejich smazání, zrušíte souhlas s jejich ukládáním nebo pokud účel jejich uložení zanikne (např. po splnění požadavku). Veškerá povinná ustanovení právních předpisů, zejména ustanovení o povinných lhůtách uchovávání údajů, zůstávají tímto ustanovením nedotčena.

4. Sociální sítě

Softwarové doplňky Facebook (tlačítka Like & Share)

Naše webové stránky obsahují softwarové doplňky sociální sítě Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Doplňky Facebooku lze rozpoznat pomocí loga Facebook nebo tlačítka „Like“ na našich stránkách. Přehled doplňků Facebook naleznete na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naše stránky, vytvoří se pomocí softwarového doplňku přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebook. To umožňuje společnosti Facebook získávat informace o tom, že jste navštívili naše webové stránky z Vaší IP adresy. Kliknete-li na tlačítko Facebooku "Like", zatímco jste současně přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete propojit obsah našich stránek s Vaším profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku spojit Vaše návštěvy na našich stránkách s Vaším uživatelským účtem. Vezměte, prosím, na vědomí, že jako Provozovatel těchto stránek nemáme žádné informace o obsahu přenášeném na Facebook ani o tom, jak společnost Facebook tento obsah využívá. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebook na adrese https://de-de.facebook.com/policy.php.
Pokud nechcete, aby společnost Facebook asociovala Vaši návštěvu na našich webových stránkách s Vaším účtem na Facebooku, odhlašte se, prosím, z vašeho účtu na Facebooku.

Softwarové doplňky Twitter

Funkce služby Twitter jsou integrovány do našich webových stránek a do aplikace. Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Používáte-li službu Twitter a funkci "Retweet", Vámi navštívené webové stránky jsou propojeny s Vaším účtem na síti Twitter a sdíleny s ostatními uživateli. Tímto způsobem jsou údaje přenášeny také na Twitter. Rádi bychom poukázali na to, že jako poskytovatel těchto webových stránek nemáme žádné informace o obsahu přenášeném na Twitter ani o tom, jak společnost Twitter tento obsah využívá. Další informace naleznete na adrese v zásadách ochrany osobních údajů služby Twitter https://twitter.com/privacy. 

Vaše předvolby ochrany osobních údajů se službou Twitter mohou být změněny v nastavení účtu na adrese https://twitter.com/account/settings.

Softwarové doplňky Google+

Naše stránky používají funkce služby Google+. Tyto funkce nabízí společnost Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Sběr a zveřejňování informací: pomocí tlačítka Google+1 můžete publikovat informace celosvětově. Pomocí tlačítka Google+ můžete Vy a ostatní uživatelé přijímat personifikovaný obsah od služby Google a našich partnerů. Společnost Google ukládá jak informaci, že jste udělili obsahu hodnocení +1, tak i informace o stránce, kterou jste právě prohlíželi v okamžiku kliknutí na +1. Vaše hodnocení +1 se může zobrazit spolu s názvem Vašeho profilu a fotografií v nabídce služeb Google, například ve výsledcích vyhledávání nebo na Vašem profilu Google nebo na jiných místech na webových stránkách nebo reklamách na internetu.

Společnost Google zaznamenává informace o Vašich aktivitách +1, aby zlepšila služby Google pro Vás i pro ostatní uživatele. Chcete-li používat tlačítko Google +, potřebujete globálně viditelný veřejný profil Google, který musí obsahovat alespoň název zvolený pro daný profil. Tento název je používán všemi Google službami. V některých případech může tento název nahradit jiný název, který jste použili ke sdílení obsahu prostřednictvím svého účtu Google. Identitu profilu Google můžete zobrazit uživatelům, kteří znají Vaši e-mailovou adresu nebo jiné informace, podle kterých je možná Vaše identifikace.

Použití shromážděných údajů: kromě výše uvedených způsobů použití jsou informace, které poskytnete, používány v souladu s platnými zásadami ochrany údajů Google. Společnost Google může publikovat souhrnné statistiky o aktivitě uživatelů +1 nebo je sdílet s uživateli a partnery, například s vydavateli, inzerenty nebo partnerskými webovými stránkami.

Softwarové doplňky LinkedIn

Naše stránky využívají funkce sítě LinkedIn. Službu poskytuje společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Pokaždé, když navštívíte kteroukoliv naši webovou stránku obsahující softwarový doplněk LinkedIn, Váš prohlížeč vytvoří přímé propojení se servery LinkedIn. LinkedIn je informován, že jste navštívili naše webové stránky z Vaší IP adresy. Používáte-li tlačítko LinkedIn "Recommend" a současně jste přihlášeni do svého účtu LinkedIn, umožňujete službě LinkedIn spojit informace o Vaší návštěvě na našich webových stránkách s Vaším uživatelským účtem. Rádi bychom zdůraznili, že jako poskytovatel těchto stránek nemáme žádné informace o obsahu přenášených údajů nebo o tom, jak budou využity službou LinkedIn. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. Analytické nástroje a inzerce

Google Analytics

Na této webové stránce používáme službu pro analýzu webových stránek Google Analytics. Služba je Provozována společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Google Analytics používá tzv. soubory "cookies". Jedná se o krátké textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analýzu používání webu. Informace generované prostřednictvím souborů cookies o Vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a jsou tam i uloženy.

Soubory cookies Google Analytics jsou uloženy v souladu s legislativními požadavky.

Anonymita IP

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymní IP. Vaše IP adresa v rámci Evropské unie nebo jiných stran a v souladu s dohodou o Evropském hospodářském prostoru bude před jejím přenosem do Spojených států společností Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a poté zkrácena. V takovém případě berte, prosím, na vědomí, že Google jedná v souladu s opatřením pro transfer osobních údajů z EU do USA, tzv. EU-USA Privacy Shield, aby byl přenos Vašich osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor možný. Společnost Google tyto informace použije jménem Provozovatele webových stránek k vyhodnocení Vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na těchto webových stránkách a k poskytnutí dalších služeb týkajících se činnosti webových stránek a používání internetu pro Provozovatele webových stránek. Informace o IP adrese přenášené Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebudou sloučeny s žádnými dalšími údaji, které má společnost Google k dispozici.

Plugin pro prohlížeče

Uložení souborů cookies můžete deaktivovat výběrem příslušných nastavení ve Vašem prohlížeči. Rádi bychom však poukázali na to, že to může znamenat, že nebudete moci využívat plnou funkčnost těchto stránek. Deaktivovat můžete také předávání údajů generovaných soubory cookies týkajících se Vašeho používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) společnosti Google a nebo zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu pro prohlížeč dostupného na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Zabránění sběru dat

Sběru údajů pomocí služby Google Analytics můžete zabránit klepnutím na odkaz níže. Soubor cookie pro odhlášení se nastaví tak, aby zabránil sběru údajů během Vašich budoucích návštěv na webu: Vypnout Google Analytics.

Pro více informací o tom, jak jsou údaje získané od uživatelů prostřednictvím služby Google Analytics využívány, navštivte stránky webu společnosti Google týkající se politiky ochrany osobních dat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Externí zpracování dat

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o externím zpracování údajů a striktně dodržujeme požadavky místní legislativy na ochranu osobních údajů, která se vztahuje na používání služby Google Analytics.

6. Softwarové doplňkya nástroje

YouTube

Naše webové stránky využívají softwarové doplňky YouTube, který je Provozovaný společností Google. Provozovatelem stránek je společnost YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte jednu z našich stránek s doplňkem YouTube, je vytvořeno připojení k serverům YouTube. Server YouTube tímto způsobem získává informace o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni k účtu YouTube, služba YouTube umožňuje přiřazení Vašeho stereotypu chování při prohlížení obsahu přímo k osobnímu profilu. Tomuto můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

Službu YouTube využíváme k tomu, abychom vytvořili na našem webu lákavější obsah. Další informace o způsobu nakládání s údaji uživatelů naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Webová písma Google

Pro jednotné zobrazení písem používá tato stránka webová písma poskytovaná společností Google. Při otevření stránky jsou Vaším prohlížečem potřebná webová písma načtena do mezipaměti, aby správně zobrazovala texty a písma.

Když vyvoláte stránku našeho webu, která obsahuje doplňky pro sociální sítě, Váš prohlížeč vytvoří přímé spojení se servery Google. Google tedy rozpozná, že přístup na naše webové stránky byl uskutečněn prostřednictvím Vaší IP adresy. Použití webových písem Google slouží pro jednotnou a atraktivní prezentaci našich webových stránek.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webové písma, používá Váš počítač písmo standardní.

Další informace společnosti Google o nakládání s údaji uživatelů naleznete na: https://developers.google.com/fonts/faq a v dokumentu o ochraně osobních údajů od společnosti Google na: https://www.google.com/policies/privacy/.

Tyto stránky využívají službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Provozovatelem služby je společnost Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Chcete-li používat Google Mapy, je nutné uložit Vaši IP adresu. Informace jsou obecně předávány na server Google v USA, kde jsou také uloženy. Poskytovatel těchto stránek nemá vliv na přenos těchto údajů.

Použití Google Map je v zájmu přitažlivosti našich webových stránek a také pro snadnou geografickou lokalizaci míst, která uvádíme na našich webových stránkách.

Další informace společnosti Google o nakládání s údaji uživatelů naleznete v prohlášení o ochraně osobních dat od společnosti Google na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

7. Řešení stížností

V případě, že chcete podat stížnost týkající se zpracování Vašich údajů (včetně osobních údajů), zašlete, prosím, e-mail na adresu Provozovatele webových stránek: gdpr@de.coltgroup.com a Vaše stížnost bude okamžitě řešena.

V případě, že chcete podat stížnost u regulačního orgánu, kontaktujte prosím:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

www.uoou.cz

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited