Výroba elektrické energie včetně spaloven na využití odpadu pro její výrobu

K problému odvětrání a odvodu kouře a tepla, kterému čelí elektrárny a spalovny zpracovávající biomasu a jiné odpadní materiály, přistupujeme velmi efektivně. Nabízíme integrovaný přístup: můžeme být váš jediný partner, který je odpovědný za návrh, dodávky, montáž a také výkon ventilačního systému.

Výhody práce s Colt

 • Nabízíme individuální službu pre-order.
 • Naše ventilátory pro odvod kouře a tepla jsou testovány nezávislou třetí stranou a schváleny, s označením CE CPD (CPR).
 • Naše produkty spotřebovávají minimální množství elektrické energie, a přesto jsou velmi účinné.
 • Nabízíme CFD modelování pro zaručeně optimální řešení.
 • Máme široké zkušenosti a know-how postavené na dlouholetých referencích.

Výzvy

Elektrárny přestavují velmi specifickou oblast díky náročným provozním podmínkám, mezi které patří teplo, prach, výpary, hluk, zápach a kouř. Ať už se jedná o energii z odpadních materiálů, jadernou energii nebo energii z „tradičních" zdrojů, jako jsou ropa, zemní plyn nebo uhlí, mohou být tyto podmínky těžko kontrolovatelné.

Co nabízíme

Disponujeme odbornými znalostmi k navrhování nejefektivnějších a nákladově vyvážených řešení pro ventilaci a odvětrání kouře v náročných  podmínkách, které prostředí elektráren a spaloven představuje. Odborníci společnosti Colt se mohou spolehnout na velmi širokou škálu produktů, které jsou:

 • plně testovány,
 • odolné,
 • vysoce výkonnné,
 • snadno nainstalovatelné,
 • multi-funkčního charakteru (v mnoha případech nabízejí kontrolu kouře a přirozené větrání),
  a v neposlední řadě provozně nízkonákladové.

Colt je zastoupen po celém světě místními týmy odborníků, které jsou schopny podpořit projektanty a majitele budov od fáze projektové přípravy s pomocí CFD simulací až do dokončení instalace navrhovaného řešení.

Colt nabízí integrovaný přístup jako partner, který je zodpovědný za návrh, dodávku, montáž a také za výkon celého systému.

Každá budova je odlišná a vyžaduje odlišný přístup. V tuto chvíli přicházíme na řadu my. Náš proaktivní přístup a usilovné hledání nejvhodnějšího řešení pro Vás bude zárukou optimálního výkonu.

Náš přístup

Vnitřní prostředí budovy je ovlivněno několika faktory: typem lokality, orientací budovy, použitými stavebními materiály a také způsobem jejího užívání. Budova je v neustálé interakci s okolním prostředím a její vnitřní klimatické podmínky jsou ovlivněny sezónními změnami počasí a teplotou.

V případě elektráren přicházejí do hry další faktory: nadměrné teplo, vlhkost vzduchu, odvod zplodin vznikající při procesu výroby energie a v případě stanic pro zpracování biomasy také odvod nepříjemného zápachu.

Náš integrovaný přístup bere v úvahu veškeré tyto faktory, které mají na vnitřní prostředí elektráren vliv a řeší výzvy, které ventilace elektráren přináší: 

 • vysoké teploty – stanice mají obvykle minimální a maximální teplotu nutnou pro optimální výkon, ale naprosto nevyhovující pracovní podmínky pro personál, 
 • nízká kvalita vzduchu uvnitř stanice, 
 • nadměrná kondenzace vlhkosti,
 • potřeba větrat za všech povětrnostních podmínek,
 • pod tlakem se může změnit efektivita ventilace,
 • riziko exploze,
 • vysoké znečištění okolním hlukem,
 • zápach v okolí (u stanic na zpracování biomasy),
 • požární bezpečnost.

Pokud to stavba umožňuje, upřednostníme a navrhneme systém přirozeného odvětrání Colt, který snižuje provozní náklady díky nulové spotřebě elektrické energie. Výhody tohoto systému zahrnují:

 • nulovu spotřebu elektrické energie,
 • žádné emise CO2
 • minimální údržbu,
 • tichý provoz,
 • samoregulaci - čím více horkého vzduchu, tím více vzduchu proudí ven,
 • velmi nízké provozní náklady,
 • dlouhou dobu životnosti,
 • nízkou pravděpodobnost poruchy.

Pro dosažení co nejefektivnějšího a nákladově nejúspornějšího řešení je nutné, aby úvahy o typu ventilace byly zohledněny již od samého začátku.

Tam, kde to podmínky dovolují, lze část odvedeného tepla znovu využít pro ohřev čerstvého vzduchu přiváděného dovnitř a zužitkovat již vyrobené teplo.

V případech, kdy typ budovy nebo požadavky klienta nedovolují užití přirozeného odvětrání, navrhneme systém mechanického odvětrání, který splní požadovaný výsledek.

Simulace pro optimální řešení

Colt využívá simulačního programu Computational Fluid Dynamics (CFD) pro navození podmínek, za kterých dochází v budově k proudění horkého vzduchu. Tento softwarový nástroj nám umožňuje předvídat pohyby proudění a přenos energie uvnitř konkrétní budovy a za různých podmínek. Do CFD lze také importovat data z termovize a na základě identifikovaných zdrojů tepla uvnitř budovy simulovat proudění horkého vzduchu a následně také navrhnout řešení pro eliminaci hromadění tepla v budově. CFD analýzu lze použít pro nalezení té nejúčinnější kombinace pro odvod kouře a tepla a pro dosažení optimálních podmínek: komfortního, bezpečného a energeticky úsporného vnitřního prostředí.

Měření interních podmínek Colt – Colt průzkum

V případě již existující budovy nabízí Colt služby na míru včetně průzkumu lokality. Colt má k dispozici nejmodernější technologie pro průzkum termálních a akustických podmínek, proudění vzduchu a tlaku, kvality vzduchu a bezpečnosti. Po podrobném zdokumentování podmínek jsme schopni identifikovat možné problémy a doporučit nápravu a řešení. Detailní analýza nám umožňuje navrhovat skutečně na míru šitá řešení, která jsou plně přizpůsobená konkrétní situaci a zaručují bezchybné fungování systému.

Ukázka výstupu ze simulace pomocí CFD metody – model víceúrovňové budovy a rozložení hladin tlaku kolem neutrální roviny
Ukázka výstupu ze simulace pomocí CFD metody – model víceúrovňové budovy a rozložení hladin tlaku kolem neutrální roviny
Ukázka výstupu ze simulace pomocí CFD metody – model budovy elektrárny a rozložení teplot
Ukázka výstupu ze simulace pomocí CFD metody – model budovy elektrárny a rozložení teplot
Model budovy v CFD simulaci – umístění přívodních otvorů ve stěně a odvětrávacích otvorů ve střeše
Model budovy v CFD simulaci – umístění přívodních otvorů ve stěně a odvětrávacích otvorů ve střeše

Vhodné produkty

Our product range

Náročné provozní podmínky v elektrárnách nebo ve stanicích na zpracování biomasy vyžadují zařízení, která jsou skutečně odolná. Naše produkty jsou plně testované v našich laboratořích nebo laboratořích třetích stran a vyznačují se mimořádnou odolností. Jsou vyrobeny podle standardu ISO 9001.

Přirozená nebo mechanická ventilace pro odvod kouře, vlhkosti a zplodin:


Jednotky pro odvod kouře integrované do systému pro přirozený odvod sloužící pro bezpečnou evakuaci osob v případě požáru a pro minimalizaci škod způsobených ohněm: 


Stínící a žaluziové systémy sloužící současně jako ochrana před deštěm:


Protihlukové zástěny pro prevenci šíření nežádoucího hluku, mající malý dopad na životní prostředí
a současně zajišťující efektivní ventilaci:

© 2024 Kingspan Holdings (Irl) Limited